႐ုိလာကုိစတာေပၚမွာ တစ္ျခားသူလက္က လြတ္က်လာတဲ့ဖုန္းကို ဖမ္းယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ႐ုိလာကုိစတာစီးစဥ္၊ ေရွ႕က ခရီးသည္တစ္ဦး လြတ္က်သြားတဲ့ ဖုန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖမ္းကုိင္ႏုိင္ခဲ့လုိ႔၊...

Trending

Featured Stories