ခ်ီကာဂိုျမစ္ ဘယ္လို ေျပာင္းျပန္စီးေနသလဲ

ကမၻာေပၚမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ ျမစ္ေတြက ကုန္းတြင္းကေန ပင္လယ္ဆီ၊ တနည္းဆိုရရင္ ေျမာက္ဘက္ကေန ေတာင္ဘက္ကို စီးဆင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ျမစ္ေတြကေတာ့ ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔ ေတာင္ကေန ေျမာက္ကို စီးဆင္းတာမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ၿပီး အခုေဖာ္ျပမယ့္ ခ်ီကာဂိုျမစ္ႀကီးကေတာ့ မူလက ေျမာက္ကေန ေတာင္ကို စီးဆင္းေပမဲ့ လူေတြရဲ႕ျပဳလုပ္ဖန္တီးမႈနဲ႔ ေတာင္ကေန ေျမာက္ကို ေျပာင္းျပန္ျပန္စီးေနတဲ့ ျမစ္ႀကီးတစင္းပါပဲ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕က မီခ်ီဂန္ေရကန္ႀကီးနဲ႔ ခ်ီကာဂိုျမစ္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး တည္ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ရဲ႕ အဓိကေရအရင္းအျမစ္ မီခ်ီဂန္ေရကန္ႀကီးက ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစု ဒုတိယႏွစ္ဝက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ စက္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါတယ္။ ခ်ီကာဂိုျမစ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္္းမေစာင့္ေရွာက္တာေၾကာင့္ ျမစ္ေရထဲမွာ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ေရေမွာ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေသာက္သုံးေရဟာလည္း ညစ္ညမ္းလာၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔ တုိက္ဖြိဳက္ဒါမွမဟုတ္ ေရနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ ေရမသန္႔တဲ့ ျပႆနာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာၿပီး ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္သူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေရဆိုးေျမာင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။

READ
တစ္ခ်ိန္က လြတ္လပ္ခြင့္မွာ ကမာၻႀကီးတန္းတူနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အီရန္မိန္းမသားမ်ား

ခ်ီကာဂိုျမစ္ေရကုိ ေျပာင္းျပန္စီးေအာင္ မီခ်ီဂန္ေရကန္ႀကီးကေန ျပဳလုပ္တဲ့ စိတ္ကူးဟာ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္လာပါတယ္။ အီလီႏိြဳက္စ္နဲ႔ မီခ်ီဂန္ တူးေျမာင္းဟာ နက္႐ႈိင္းလာၿပီး ခ်ီကာဂိုျမစ္ေရကုိ ဆြဲယူလာပါတယ္။ အဲဒီသက္ေရာက္မႈဟာ ယာယီျဖစ္ေပမယ့္ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ျမစ္ေရကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္မယ့္ အေျဖကို ေတြ႕ရွိသြားပါၿပီ။ ခ်ီကာဂိုျမစ္ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းျပန္ စီးေနဖို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္တာဝန္ရွိသူေတြက ခ်ီကာဂိုျမစ္နဲ႔ ဒီစ္ပလိန္းနက္ျမစ္ကုိ ေပါင္းဆုံေစမယ့္ တူးေျမာင္းသစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္က Great Lakes ကေန မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕က အဆက္မျပတ္ ေရစီးဝင္လာတာေၾကာင့္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕အတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္။

အဓိက တူးေျမာငး္ ပထမအဆင့္ကို ၁၈၉၂ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးဆုံးဖုိ႔ ၈ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ေျမသားေပါင္းနဲ႔ ေက်ာက္ခဲေပါင္း ကုဗသန္း ၄၀အသုံးျပဳတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ ေျမသားေရြ႕လ်ားမႈ လို႔အမည္ရတဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္ နည္းပညာေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီနည္းပညာကုိ ပနားမားတူးေျမာင္း တည္ေဆာက္ရာမွာလညး္ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၀ခုႏွစ္မွာ တူးေျမာက္ ပထမအဆင့္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ေရလည္း ေျပာငး္ျပန္စီးဆင္းတာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျပႆနာ ေျပလည္သြားပါတယ္။

READ
အုိင္စတုိင္းေပးခဲ့တဲ့ အဖုိးတန္ဘ၀အေတြးအေခၚမ်ား

အဲဒီတူးေျမာင္းကုိ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး စနစ္တစ္ခုကုိ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ အျခားတူးေျမာင္းေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Nostal

SHARE