သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစဖို႔ ဘရာကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ ဝတ္ဆင္နည္း

မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ ဘရာကို ဝတ္ဆင္ရာမွာ မွန္ကန္မႈမရွိရင္ နာက်င္မႈ၊သက္ေတာင့္သက္သာမရွိမႈေတြကို
ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြအေနနဲ႔ ဘရာစဝတ္ခါစမွာ ပိုျပီး အဆင္မေျပျဖစ္တတ္
ပါတယ္။ ေအာက္က ဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွန္မွန္ကန္ကန္ဝတ္ရမယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

SHARE