အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းက ဦးေႏွာက္အတြင္းက ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ

Shutterstock/Kopytin Georgy

အိပ္ေရးမဝျခင္း၊ လုံလုံေလာက္ေလာက္အိပ္စက္ခ်ိန္မရိွတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကတာပါ။ အိပ္ေရးမဝျခင္းက ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ဦးေႏွာက္ သန္႔ရွင္းမႈအလုပ္ကုိ ထိပါးေစပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆဲလ္တခ်ိဳ႕ပ်က္စီးမႈေတြလည္း ျဖစ္လာမွာပါ။

ဦးေႏွာက္ကုိ ့ပုံမွန္လည္ပတ္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ ဆဲလ္တစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ အဆုိပါ ဆဲလ္မ်ားဟာ ဦးေႏွာက္တစ္လုံးကုိ ပုံမွန္လည္ပတ္ေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာက လုပ္ေပးရတဲ့ ဆဲလ္ေတြပါ။ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ အမိႈက္သရိုက္ေတြ၊ အညစ္အေၾကးေတြကုိလည္း ဒီဆဲလ္ေတြက ရွင္းလင္းေပးပါတယ္။

Pexels/AdrianSampson

ဦးေႏွာက္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဆဲလ္ေတြပါ။  အခု ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အသစ္အရ လူတစ္ေယာက္အိပ္ေရးမဝတာ၊ အိပ္ေရးပ်က္တာေတြ ျဖစ္လာရင္ အဆုိပါ ဆဲလ္ေတြဟာ ပုံစံတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းလဲသြားၿပီး တျခား က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းက ဆဲလ္ေတြကုိ ဖ်က္စီးပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိဆဲလ္ေတြဖ်က္စီးပစ္လုိက္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဟာ ပုံမွန္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ တျခားယိုယြင္းပ်က္စီးမႈေတြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္တာပါ။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ Michele BellesiLuisa De VivoMattia Chini နဲ႔ Chiara Chirelli တို႔ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ေတြ အရ ဦးေႏွာက္ကုိ ့ပုံမွန္လည္ပတ္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ ဆဲလ္တစ္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္းမွာ ရိွတဲ့ အာရုံေၾကာေတြအတြက္ ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္လုိ ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္းမွာရိွတဲ့ ဆဲလ္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လုပ္ေပးၿပီး တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္းမွာ ရိွတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ၊ အမိႈက္သရုိက္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တာပါ။

Wikimedia Commons

အရင္ကေတာ့ အိပ္ေရးပ်က္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းက ဆဲလ္ေတြ ေသတယ္လုိ႔သာ သိခဲ့ေပမယ့္ အခုေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အသစ္အရ ဆဲလ္ေတြ ေသရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကုိ သိရိွခဲ့ေၾကာင္း BigThink အြန္လိုင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္က ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။  အခု ေလ့လာခ်က္အရအိပ္ေရးမဝတာေတြေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ဆဲလ္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ဖ်က္စီးပစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

YYK

SHARE