အသက္သာဆံုး ေဒတာေစ်းႏႈန္း ယူေဆာင္လာေပးၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေရာက္ပို႔ေပးသြားမည့္ Mytel

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္လ်က္ရွိရာ အင္တာနက္ထိုးေဖာက္မမွာလည္း ၁၀၅ရာခိုင္ႏႈန္း အထိျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၌ ဆင္းကဒ္ ၂ ကဒ္အထိ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိလာၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ေခတ္ေပၚနည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမမွီေသးေသာ ေက်လက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ 2G ကြန္ရက္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈမွာ  ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသာ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ျပန္ၾကည့္ရလွ်င္ ၎သံုးစြဲသူအေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ 3G မိုဘိုင္းေဒတာ ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၆၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ 3G ႏွင့္ 4G အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မ၏ ျမင့္မားလွေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။

Mytel အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္သို႔ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ Mytel သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အစုရွယ္ယာဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Viettel ျဖင့္ပူးေပါင္းကာ 4G ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ယူေဆာင္လာေပးလ်က္ရွိသည္။

“Mytel ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲမွာပဲေနေန၊ ၿမိဳ႕ ျပင္မွာပဲေနေန ျမန္မာ့ လူမႈဝန္းက်င္မွာ ပိုၿပီးလုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိတဲ့သူေတြျဖစ္လာဖို႔ ေခတ္သစ္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သံုးစြဲသူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုသက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြရွိျခင္းက ျမန္မာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ပါပဲ ။” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

READ
ေဗာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

မိုဘိုင္းလ္အင္တာနက္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္အခ်ိန္၌ 1MB လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၅ က်ပ္ မွ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 1MB လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁ က်ပ္ သို႔ သိသာထင္ရွားစြာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေဒတာေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာမွာ Mytel ၏ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ဟု ေျပာစမတ္ျပဳၾကသည္။

Mytel မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ၌  4G ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္မႈမ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္ အခ်ိန္မွစ၍ ၆ လ သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလည္း စမတ္ဖုန္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဖုန္းအေဟာင္းမ်ားကို ဖုန္းေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္လာၾကျခင္းျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို စီးပြားေရးအရ မဖြ႔ံၿဖိဳးေသးေသာ လူတစ္စုထံသို႔ အေကာင္းဆံုး ပို႔ေဆာင္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စမတ္ဖုန္းေမာ္ဒယ္ အသစ္မ်ား ထြက္ရွွိလာပါကလည္း ေစ်းကြက္၌က်န္ရွိေနေသာ ဖုန္းေဟာင္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်သြားေလ့ရွိသည္။

“အခုအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြက မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီေတြထက္ ေရွ႕ေရာက္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔လည္း စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီေတြက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း နည္းပညာပိုေကာင္းၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြက မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေခတ္ၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဦးေဆာင္ေနတာကိုျမင္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

READ
သင့္အိမ္က ေက်ာင္းသားႀကီးေတြကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဘက္စုံေတာ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္

Mytel အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ တိုးတက္မႈအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္္သည္။ ၎သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ရည္ရြယ္ခ်က္ (DEDC 2020) ႏွင့္ထပ္တူက်ကာ အႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ 4G နည္းပညာအပါအဝင္ Fixed Broadband ကြန္ရက္မ်ားကိုလည္း အားစုိက္ တည္ေဆာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေစေရးတြင္ နည္းလမ္းသစ္၊ platformသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက “Information Highway” ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၊ အိုင္တီကုမၸဏီမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑၊ e-commerce က႑မ်ားအားလံုးအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“Mytel က ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ စီးပြားေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ယခု လက္ရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသြင္အေျပာင္းအလဲမွာ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ေခတ္အမီဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို Geo Location အရေရာ၊ ေစ်းႏႈန္း အရေရာ အဆင္ေျပစြာရႏိုင္တဲ့ အေနအထားအခုကို ေသခ်ာေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။” ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

၎မွ ဆက္လက္ၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ Mytel ထံမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္သစ္အတြက္ အသက္သာဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးဝင္ေဆာင္မႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ဘယ္သူမဆို ပါဝင္လို႔ရေအာင္ ေနာက္ၿပီး ေခတ္ေပၚ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားအတြက္ အားလံုးအက်ဳိးရွိရမယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

Sponsored by Mytel
SHARE