ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရာသီတုပ္ေကြး

Unsplash/WQM

ရာသီတုပ္ေကြးဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးဆီသို႔ လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာဗိုင္းရပ္ကူးစက္မွႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမို ျပင္းထန္ၿပီး ကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုသည္ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရသည္ အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူတိုင္း အလြယ္တကူ ဖ်ားနာတတ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အရ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ အထိ ျပည္သူမ်ား အၾကား တုပ္ေကြးကူးစက္မွႈသည္ ၁၃,၀၄၈ ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသူ ၆၈ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ကူးစက္မွႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔သည္ ဒုတိယ ျဖစ္ပါသည္။

Twitter/WHO

WHO ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ အရ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ မည္သည့္ အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခားတြင္ မဆို ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး နားမက်န္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျပင္ ေသဆုံးသည္အထိ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခားမ်ားမွာ –

၁. ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

၂. သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား (အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္)

၃. အသက္ ၆လ မွ အသက္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား

၄. နာတာရွည္ ေဆးကုသမွႈ ခံယူထားသူမ်ား

၅. နာတာရွည္ က်န္းမားေရး အေျခအေနရွိသူမ်ား  တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ရလဒ္မ်ား ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ၏ ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို WHO ႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အႀကံျပဳထား ပါသည္။  ယင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ရန္ အေျခအေနမ်ားသည့္ သူမ်ား ႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသက္အ႐ြယ္၊ အေျခအေနမ်ား ရွိသည့္ သူမ်ားအတြက္ အထူးအေရးပါသည္။

Seasonal flu kills up to 650,000 people every year.Recognize the symptoms and what to do when you have it. https://www.who.int/influenza/spotlight

Posted by United Nations on Saturday, January 26, 2019

တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးတြင္ ပါဝင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကိုက္ညီမွႈ ရွိပါက ပိုမို ထိေရာက္ပါသည္။ WHO သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ မ်ိဳးစိတ္ဗီဇကို ရွာေဖြ သုေသတန ျပဳလုပ္ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္အတြက္ အနီးစပ္ဆုံး ကိုက္ညီမည့္ မ်ိဳးစိတ္ဗီဇတူ ကာကြယ္ေဆးအား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆး အမ်ားစုသည္ ျဖစ္ပြားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးေနေသာ္လည္း တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ပဋိပစၥည္း (antigen) သည္ မၾကာခန ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို ႏွစ္စဥ္ ထိုးေပး ျခင္းျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးစိတ္ သစ္မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးထိုးထားသည့္ ေနရာတြင္ နာက်င္ျခင္း ႏွင့္ အနီစက္ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔မွ လြဲ၍ အျခား ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမရွိပါ။

READ
က်န္းမာေရးနဲ႔ျပည့္စံုဖို႔ အစိမ္းအတိုင္း စားဖို႔ရန္ မသင့္ေတာ္တဲ့ အစားအစာမ်ား

“တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို အသက္ ၆လမွ စတင္ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ ၉ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ အတြကကေတာ့ စၿပီ္းထိုးတဲ့ႏွစ္မွာ တစ္လျခားၿပီး ၂ႀကိမ္ ထိုးရပါမယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္ပဲ လိုအပ္ပါတယ္။ လူတိုင္း တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားဖို႔လိုအပ္ၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ၊ အသက္ ၆၅ႏွစ္ အထက္ လူႀကီးေတြ၊ နာတာရွည္ ႏွလုံးေရာဂါသည္ေတြ၊ အဆုတ္ ေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ထိုးသင့္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာ ေစာဝင္း (ကေလးက်န္းမာေရး) မွ ေျပာပါသည္။

ရာသီတုပ္ေကြးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကုသမွႈ အျပင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မွႈမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

  • လက္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေအာင္ ပုံမွန္ ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ထားျခင္း၊
  • အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ကူးစက္ျခင္းမရွိေစရန္ သန႔္ရွင္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း – ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်ရာတြင္ ပါးစပ္ ႏွင့္ ႏွာေခါင္း ကို    တစ္ရႉးျဖင့္ ဖုံးထားျခင္း၊ အသုံးျပဳၿပီးသား တစ္ရႉးမ်ားကို စနစ္တက်မွန္ကန္စြာ စြန႔္ပစ္ျခင္း၊
  • ဖ်ားနာျခင္း ႏွင့္ အျခား တုပ္ေကြး လကၡဏာ ခံစားေနရသူမ်ားအား ခြဲျခားကုသျခင္း၊
  • ဖ်ားနာသူမ်ား ႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
  • ဖ်ားနာသူမ်ား၏ မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္မ်ားအား ထိေတြ႕ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
READ
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၀ိတ္က်ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

“ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ ပိုထိေရာက္ပါတယ္။   ရာသီတုပ္ေကြးဟာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ျဖစ္ပြားေနၿပီး အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ တုပ္ေကြးဟာ လူတိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ကာကြယ္ေဆး မပ်က္မကြက္ထိုးၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။္” ဟု ေဒါက္တာေစာဝင္း မွ အသိေပးေျပာၾကားထားပါသည္။

 

SHARE