ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Tetra Pak ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား

Facebook/Tetra Pak Myanmar

ကမာၻ႔ ဦးေဆာင္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Tetra Pak သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ World School Milk Day တြင္ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး၊ ေဒသတြင္း ႏို႔ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏို႔ေသာက္သုံးမႈတို႔ကို ေရရွည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္  ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္  ေက်ာင္းတြင္းႏို႔တိုက္ေကြၽးမႈ အစီအစဥ္ ၆ ႏွစ္တာစီမံကိန္းကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (Food and Agriculture Organization) က ကမာၻတစ္ဝန္း ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္က်င္းပသည့္ World School Milk Day သည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ႏို႔ေသာက္သုံးျခင္း၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အသိပညာျဖန႔္ျဖဴးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Tetra Pak Myanmar က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ ၎၏ ေက်ာင္းတြင္း ႏို႔တိုက္ေကြၽးေရးအစီအစဥ္က အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္ပုံမ်ားကို အသိေပးေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

Posted by Tetra Pak Myanmar on Wednesday, August 28, 2019

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယားႏွင့္ မေကြးတို႔တြင္ ရွိေသာ ျမန္မာေက်ာင္း ၃၂၀ ေက်ာင္းတို႔တြင္ ကေလးငယ္ ၃၂၇၀၀ ေယာက္သည္ ေက်ာင္းတြင္းႏို႔တိုက္ေကြၽးေရးအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ Tetra Brik® ပိုးမႊားကင္းစင္ေသာ ဘူးခြံမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားသည့္ UHT ႏို႔ကို ေသာက္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ IRD (Institut de Recherche pour le Développement) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအရ အဆိုပါ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ body mass index (BMI) မ်ားလည္း တိုးတက္လာၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဤအစီအစဥ္ကို လႈိက္လွဲစြာ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ကေလး ၅၅၅ ‌ေယာက္၏ ႏို႔အေပၚအျမင္အား စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ရာ ၉၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ားထက္လည္း ေက်ာင္းသား အပ္ႏွံမႈ သိသာစြာပိုမ်ားၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းလည္း ပိုနည္းပါသည္။

Tetra Pak Myanmar ၏ Key Account Director ျဖစ္သူ CheeChoy Tang က “School Milk Day က ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အာဟာရျပည့္ဝမႈကို အေလးထားတယ္ဆိုတာကိုျပတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က‌ေလးငယ္ရဲ႕ ဘဝအတြက္ အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ  က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ၿပီး ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔ အာဟာရဓာတ္ေတြကို ျဖည့္ဆည္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ UHT ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ထုတ္ကုန္ေတြက ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ေက်ာင္းမွာ အာ႐ုံစိုက္ သင္ယူဖို႔လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပ႐ိုတင္းေတြ၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ေတြနဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္တဲ့ တမူထူးျခားတဲ့ ဒီလိုအစားအစာမ်ိဳးကို ‌ေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္မွာ ပိုမိုစားသုံးေပးတဲ့ အက်င့္ေလးလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။” ဟု ‌ေျပာၾကားသည္။

Tetra Pak ႏွင့္ Tetra Laval Food for Development တို႔သည္ စားသုံးသူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ေက်ာင္းတြင္းႏို႔တိုက္ေကြၽးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္႐ြက္လ်က္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စားသုံးသူမ်ားကို ဦးစားေပးကူညီၿပီး ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးဥပဒ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ေသာ  အာဟာရမ်ား ေကြၽးေမြးႏိုင္ရန္အတြက္ NGO မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ Tetra Laval Food for Development ၏ Director ျဖစ္သူ Rafael Fábrega က “ေက်ာင္းတြင္း ႏို႔တိုက္ေကြၽးမႈအစီအစဥ္ေတြက ကေလးအာဟာရျပည့္ဝေရး၊ ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေတြကို အဓိက အေထာက္အကူျပဳၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းက ႏိုင္ငံေတြမွာ အဖိုးတန္တဲ့ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္စားသုံးမႈကြင္းဆက္ေတြကို ကူညီဖန္တီးေပးပါတယ္။”ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယခုအခါတြင္ Tetra Pak ႏို႔ထြက္ထုတ္ကုန္ဘူးမ်ားကို ႏိုင္ငံ ၅၉ ႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းတြင္း အာဟာရတိုက္ေကြၽးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ ကေလးငယ္ေပါင္း ၆၆ သိန္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Tetra Pak သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စားသုံးသူမ်ားအား ေဘးဥပဒ္ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္႐ြယ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။  အစားအေသာက္ေဘးဥပဒ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ UHT ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အသိေပးသြားရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ၎၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ  Vito, MILO, Dutch Mill, Chokchai Farm, Ovaltine, Lactasoy, Abevia, Bolt, PEP, Marigold ႏွင့္ Cowhead, တို႔အတြက္ UHT (Ultra High Temperature) ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ထုတ္ကုန္မ်ားကို Tetra Pak ဘူးခြံမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ‘Protects What’s Good with Tetra Pak’ ကမ္ပိန္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားထံသို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ အသိပညာမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။

TETRA PAK အေၾကာင္း

Tetra Pak သည္ ကမာၻ႔ ဦးေဆာင္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း၁၆၀ ေက်ာ္ရွိ သန္းရာခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေန႔စဥ္ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္သည့္ လုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ယုံၾကည္ထားပါသည္။ “တန္ဖိုးရွိရာ ကာကြယ္ပါ ဟူသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ဝယ္ယူရရွိေစႏိုင္သည့္ စိတ္ခ်ရေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ဖန္တီးထားသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Facebook/Tetra Pak Myanmar

Tetra Pak ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက www.tetrapak.com/th/about/myanmar တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

SHARE