အာရွတုိက္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးတကၠသုိလ္ (၃)ခု

ဒသမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးလုိ႔ ႏုိင္ငံျခားမွာ တကၠသိုလ္တက္ဖုိ႔ စိတ္ကူးရွိၾကတဲ့ ေမာင္မယ္တုိ႔အတြက္ အာရွတုိက္ရဲ႕
အေကာင္းဆုံး တကၠသုိလ္(၃)ခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အဆင့္အလုိက္ Rank ေတြကိုေတာ့ usnews.com ကေန
ရယူ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) University of Tokyo (ရမွတ္ – 75.2)

အာရွတုိက္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္မ်ား တန္းစီဇယားမွာ နံပတ္(1) ေနရာခ်ိတ္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံက University of Tokyo မွာ ႏွစ္စဥ္ က်ာင္းသားေပါင္း 26199 ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ကာမွ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းသားကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ 2523 ေယာက္ရွိၿပီး၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းေပါင္း 4624 ေယာက္အထိ ရွိပါတယ္။ undergraduate degree ေပါင္း 3134 ခု ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမႇင့္လွ်က္ရွိၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႕ေပါင္း 1304 ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေနပါတယ္။ Ph.D.s ဘြဲ႔ေပါင္း 23 ခုကုိလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေနပါတယ္။ University of Tokyo ဟာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္ဇယားမွာေတာ့ နံပတ္(31)
ခ်ိတ္ပါတယ္။

READ
ေအာင္ျမင္ေသာဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

(၂) Peking University (ရမွတ္-73.4)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ Peking University ဟာ အာရွအဆင့္မွာေတာ့ နံပတ္(၂) ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း
40148 ေယာက္နဲ႕ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသားေပါင္း 5772 ေယာက္ရွိၿပီး၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းေပါင္း 4664 ေယာက္အထိ ရွိပါတယ္။ undergraduate degree ေပါင္း 3425 ခု ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမႇင့္လွ်က္ရွိၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႕ေပါင္း 1749 ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေနပါတယ္။ Ph.D.s 6 ခုကုိလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေနပါတယ္။ Peking University ဟာ ကမာၻ႕အဆင့္မွာ (41)မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

(၃) National University of Singapore (ရမွတ္-72)

စကၤာပူႏုိင္ငံက National University of Singapore တကၠသုိလ္ဟာ အာရွအဆင့္မွာ (၃) ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္က
ေတာ့ (49) ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေပါင္း 31592 ေယာက္နဲ႕ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသားေပါင္း 10739 ေယာက္ရွိၿပီး၊ ပ
ညာေရး၀န္ထမ္းေပါင္း 2033 ေယာက္အထိ ရွိပါတယ္။ undergraduate degree ေပါင္း 6490 ခု ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမႇင့္လွ်က္ရွိၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႕ေပါင္း 837 ဘြဲ႕နဲ႕ Ph.D.s 6 ခု82 ဆု ကုိလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေနပါတယ္။

READ
အလုပ္ခြင္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔

shwemom-post-photo-1-1

source : usnews.com

 

SHARE