၂၀၁၉ စစ္တမ္းအရ ကမၻာအႏွံ႕မွ အရပ္အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စုစည္းမႈ

HD92/shutterstock

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုဟာ စားပံုေသာက္ပံု၊ မ်ိဳးရိုး၊ ဗီဇစတဲ့ ႏုိင္ငံအလိုက္မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားေနတတ္ၾကပါတယ္။ ကမၻာေပၚက ၂၀၁၉ စစ္တမ္းအရ အရပ္အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံမားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္အျမင့္ေတြနဲ႔ အဆင့္လိုက္စာရင္းေတြကို ဗဟုသုတရရွိေစဖို႔အတြက္ Insider မဂၢဇင္း ကေန ကိုးကားေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ ျမန္မာလည္းပါေနတာမလို႔ ဘယ္အဆင့္မွာ ပါေနမလဲဆိုတာ ရွာေဖြလိုက္ၾကပါဦး။

Brian A Jackson’/shutterstock

(၁) Timor-Leste 

အာဆီယံရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ Timor-Leste မွာေတာာ့ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၁.၂၈ လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၉ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၅ လက္မပါ။

(၂) လာအို

အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၃.၁၉ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၅၅ လက္မျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁.၃၇ လက္မပါ။

(၃) မာဒါဂါစကာ

မာဒါဂါစကာရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ေပနဲ႔ ၁.၅၆ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၃.၆ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၅၁ လက္မအသီးသီးရွိလို႔ေနပါတယ္။

(၄) Guatemalan

အမ်ိဳးသားတို႔ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၅ ေပ၊ ၄.၃၃ လက္မနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအရပ္အျမင့္ ၄ ေပနဲ႔ ၁၀.၈၁ လက္မရွိေနတဲ့အတြက္ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ေပန႔ ၁.၅၇ ပါ။

(၅) ဖိလစ္ပိုင္

ဖိလစ္ပိုငေတြကေတာ့ ပ်မ္းမွ်အရပ္အျမင့္ ၅ ေပနဲ႔ ၁.၅၇ လက္မနဲ႔ ပဥၥမေနရာမွာ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြရဲဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲဲ႔ ၄.၂၅ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၀.၈၉ လက္မပါ။

(၆) နီေပါ

အမ်ိဳးသားပ်မ္းမွ်အရပ္က ၅ေပနဲ႔ ၃.၉ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အရပ္ကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၃၉ လက္မပါ။

(၇) ရီမန္

အမ်ိဳးသမီးပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ရီမန္မ်ာေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၆၁ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၉၄ လက္မျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၁.၇၈ ပါ။

READ
စြန္႔စြန္႔စားစားရိုက္ကူးထားေသာ Wedding Photosမ်ားအေၾကာင္း

(၈) Marshall Islands

ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၁.၈၃ လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၀၉၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၅၆ လက္မရွိေနပါတယ္။

(၉) ဘဂၤလားေဒရွ္႕

ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၅ ေပနဲ႔ ၁.၉၂ လက္မအျမင့္ရွိၿပီး အမ်ိိဳးသားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၄၈ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၄ ေပနဲ႔ ၁၁.၃၆ လက္မပါ။

(၁၀) ကေမၻာဒီးယား

အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၃၀ လက္မနဲ႔ အမ်ိိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ေပနဲ႔ ၀.၁၉ လက္မပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနံႊ ၂.၂၄ လက္မပါတဲ့။

(၁၁) အင္ဒိုနီးရွား

ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၅ ေပန႔ ၂.၇၃ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၃၉ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၁၅ လက္မရွိေနပါတယ္။

XiXinXing’/shutterstock

(၁၂) မာလာဝီ

မာလာဝီလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၃၂ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေနဲ႔ ၃.၈၆၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၇၈ လက္မပါ။

(၁၃) ရာဝမ္ဒါ

ရာဝမ္ဒါအမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၀၄ လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၄၉ ရွိေနပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၃.၄၀၉ လက္မျဖစ္ပါတယ္။

(၁၄) အိႏိၵယ

အိႏိၵယကေတာ့ ပ်မ္းမွ်အရပ္အျမင့္ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၅ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀..၇ လက္မ၊ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၉၃ လက္မဆီအသီးသီးရွိေနပါတယ္တဲ့။

(၁၅) ဗီယက္နမ္

နံပါတ္ ၁၅ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ့ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးေတြပါ။ ပ်မ္းမွ်အရပ္ျမင့္ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၀၆ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေနပနဲ႔ ၄.၄၇ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၄၆ လက္မဆီရွိေနၾကပါတယ္။

READ
စူပါစြမ္းအားေတြပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ထူးထူးျခားျခား အံ့ဖြယ္အပင္မ်ား

(၁၆) ပီရူး

အဆင့္ ၁၆ မွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ့ ပီရူးပါ။ အမ်ိဳးသားတို႔ရဲပ ပ်မ္းမွ်အရပ္ ၅ ေပနဲ႔ ၅.၀၅ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႕ ၀.၂၁ လက္မျဖစ္တာေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၆၃ လက္မပါ။

(၁၇) Papua New Guinea

အမ်ိဳးသားပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၃၉ လက္မျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၉၇ လက္မစီ ရွည္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၆၈ လက္မပါ။

(၁၈) Solomon ကၽြန္းစု

ပ်မ္းမွ်အရပ္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၇၀ လက္မရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၆၂ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၇၉ လက္မရွိေနပါတယ္။

(၁၉) Mozambique

Mozambique မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၈၈ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၆၁ လက္မစီနဲ႔ ပ်မ္းမွ်အရပ္ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၇၄ လက္မတို႔ရွိပါတယ္။

(၂၀) ဘူတန္

ဘူတန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၉၆ လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၆၂ လက္မပါတဲ့။ ပ်မ္းမွ်ကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၇၉ လက္မရွိေနပါတယ္။

(၂၁) ဘရုးႏုိင္း

ဘရူႏုိင္းမွာေတာ့ ပ်မ္းမွ်အရပ္အျမင့္ဟာ ၅ ေပနဲ႔ ၂.၇၉ လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၄.၉၆ လက္မ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၆၂ လက္မစီ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္အသီးသီးျမင့္ၾကပါတယ္။

(၂၂) ျမန္မာ

ပ်မ္းမွ်အရပ္ – ၅ ေပ ၂.၈၀လက္မရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ ၅ ေပ ၄ လက္မနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၅ ေပနဲ႔ ၀.၇၇ လက္မ ပါတဲ့။

Penny

SHARE