ကမာၻ႔စစ္အင္အားအႀကီးမားဆံုး တပ္မေတာ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံ

Shutterstock-ANURAKE SINGTO-ON

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕စစ္တပ္အင္အားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ ဘယ္လိုအဆင့္မွာရွိေနလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆံုး စစ္တပ္ႀကီးေတြကို ဘယ္ႏုိင္ငံေတြက ဘယ္လိုမ်ိဳးပိုင္ဆုိင္ထားသလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္တာမလို႔ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦး။

အဆင့္ (၁၀) ဂ်ာမနီ

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 80,457,737

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 208,641

ေလယာဥ္အစီးေရ – 613 ( ၁၃၇ ႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 122 ( အဆင့္ ၂၀ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 900 (အဆင့္ ၂၆ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – 81

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $49.1 billion

အဆင့္ (၉) တူရကီ

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 81,257,239

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 735,000

ေလယာဥ္အစီးေရ – 1,067 (အဆင့္ ၁၀ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 207 (အဆင့္ ၁၄ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ –  3,200 (အဆင့္ ၇ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – 194 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $8.6 billion

အဆင့္ (၈) ယူေက

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 65,105,246

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 233,000

ေလယာဥ္အစီးေရ – 811 (အဆင့္ ၁၅ ခ်ိန္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 129 (အဆင့္ ၁၉ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 331 (အဆင့္ ၄၉ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 76 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $47.5 billion

READ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆက္ျဖစ္ေနရင္၊ သူေဌးေတြသာ ေကာ္ဖီေသာက္ႏုိင္ေတာ့မည္
Shutterstock-panda3800

အဆင့္ (၇) ေတာင္ကိုရီးယား

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 51,418,097

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 5,827,150

ေလယာဥ္အစီးေရ – 1,614 ( အဆင့္ ၅ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 406 ( အဆင့္ ၆ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 2,654 ( အဆင့္ ၉ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 166 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $38.3 billion

အဆင့္ (၆) ဂ်ပန္

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 126,128,156

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 303,157

ေလယာဥ္အစီးေရ – 1,572 (အဆင့္ ၆ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 297 (အဆင့္ ၈ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 1,004 (အဆင့္ ၂၅ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 131 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $47 billion

အဆင့္ (၅) ျပင္သစ္

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 67,364,357

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 388,635

ေလယာဥ္အစီးေရ – 1,248 (အဆင့္ ၈ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 273 (အဆင့္ ၁၀ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 406 (အဆင့္ ၄၄ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 118 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $40.5 billion

အဆင့္ (၄) အိႏိၵယ

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 1,296,834,042

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 3,462,500

READ
ေလာဘစိတ္ေၾကာင့္ သမုိင္းမလွခဲ့တဲ့ အာရွတစ္လႊားက ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေလယာဥ္အစီးေရ – 2,082 (အဆင့္ ၄ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 520 (အဆင့္ ၄ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 4,184 (အဆင့္ ၆ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 295 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $55.2 billion

Shutterstock-wavebreakmedia

အဆင့္ (၃) တရုတ္

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 1,384,688,986

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 2,693,000

ေလယာဥ္အစီးေရ – 3,187 (အဆင့္ ၃ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 1,222 (အဆင့္ ၂ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 13,050 (အဆင့္ ၂ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၁ စီးနဲ႔ က်န္ယာဥ္ 714 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $224 billion

အဆင့္ (၂) ရုရွား

ႏိုင္ငံလူဦးေရ – 142,122,776

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 3,586,128

ေလယာဥ္အစီးေရ – 4,078 (အဆင့္ ၂ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 869 (အဆင့္ ၃ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 21,932 (အဆင့္ ၁ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၁ စီး (မသံုးေတာ့) နဲ႔ က်န္ယာဥ္ 352စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $44 billion

အဆင့္ (၁) အေမရိကန္

ႏိုင္ငံလူဦးေရ –  329,256,465

စစ္သည္အင္အား – ပ်မ္းမွ် 2,141,900

ေလယာဥ္အစီးေရ – 13,398 (အဆင့္ ၁ ခ်ိတ္ေန)

တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္အစီးေရ – 2,362 (အဆင့္ ၁ ခ်ိတ္ေန)

တင့္ကားအစီးေရ – 6,287 (အဆင့္ ၃ ခ်ိတ္ေန)

ေရယဥ္အစီးေရ – ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၂၄ စီး နဲ႔ က်န္ယာဥ္ 415 စင္း

ကာကြယ္ေရးဘ႑ာ – $716 billion

Penny

SHARE