နုုိ႕ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္းဟာ ကေလးမ်ားအတြက္သာမက မိခင္မ်ားကုိပါက်န္းမာေရးေကာင္းေစ

ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ ေက်ြးျခင္းဟာ မိခင္မ်ားကုိ ရင္သားကင္ဆာမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္
လို႔ဆိုပါတယ္။ထို႔အျပင္ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေကြ်းျခင္းအားျဖင့္ မိခင္မ်ားကုိ ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း ကို အသစ္ျပန္ျဖစ္ ေစ
တဲ့အတြက္ ေသြးသစ္ ေလာင္းသကဲ့သုိ႔ က်န္းမာ ေစျပီး ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါမွလည္း တစ္သက္တာလံုးနီးပါးကာကြယ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းရွာ ေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေကြ်းျခင္းဟာ မိခင္မ်ားကုိ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ကင္
ဆာ၊ Type 2 ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါနဲ႔ အဆစ္ ေရာင္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ေတြကုိ မျဖစ္ ေစဘူးလို႔သိရပါတယ္။   ဒါ့အျပင္
နိုု႕ခ်ိဳတုိက္ေက်ြးျခင္းဟာ ႏွလံုး နဲ႔ ႏွလံုး ေသြး ေၾကာ ေတြကုိ လည္းက်န္းမာ ေစ ပါတယ္။

Mother-breastfeeding-her-baby

ဒါ ေၾကာင့္ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေက်ြးျခင္းဟာ မိခင္ ေရာသ ေႏၶသားပါ က်န္းမာ ေစတာ ေၾကာင့္ Win – Win ပါလို႔
အ ေမရိကႏုိင္ငံ University of California မွ Professor of Medicine- Dr. Eleanor Bimla Schwarz က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သူမဟာ သု ေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ ေတြအျပီးမွာ ေတြ႔ရတာ က ေတာ့ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေက်ြးျခင္းနည္းကုိ အသံုးျပဳ
တဲ့အတြက္ US မွာ တစ္ႏွစ္မွာ ရင္သားကင္ဆာ ေ၀ဒနာသည္ ၅၀၀၀ ခန္႔၊ ႏွလံုး ေရာဂါသည္ ၁၄၀၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

READ
ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ရင္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီခံစားရမယ့္ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး(၁၀)ခ်က္

ထို႔ျပင္ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ ေက်ြးျခင္းဟာ အခ်ိန္သာခဏပဲၾကာတယ္ဆို ေပမယ့္ ကင္ဆာ ေ၀ဒနာကုိ ၄၀၀၀၀ ေလာက္
နီးပါ း ေလွ့်ာခ်ႏုိင္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

Dr. Marisa Weiss, the report’s senior researcher and president Breastcancer.org. က ေတာ့
ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ႏုိ႔ရည္ထြက္ျခင္းဟာ အရြယ္ ေရာက္ျခင္းရဲ႕ျဖစ္စဥ္ ေတြ႔ပါပဲ ႏုိ႔ရည္ထြက္ျခင္းဟာ
ပုိမိုသန္စြမ္းတဲ့ ႏုိ႔ရည္စစ္ဆဲလ္ ေတြကုိ တိုးပြား ေစျပီး ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းကုိ ပုိမုိကာကြယ္ႏိုင္ပါ
တယ္တဲ့။

ထို႔အျပင္ နို႔ရည္စစ္ဂလင္းမ်ားဟာ ႏုနယ္ျပီး ကုိယ္၀န္ရျပီးရင့္မာခ်ိန္အထိ ႏုိ႔ရည္ထြက္ဖို႔အဆင္ မ ေျပဘူး
ဆိုရင္ ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေက်ြးဖို႔လုပ္လိုက္တာနဲ႔ သူ႔ဟာသူၾကီးထြားလာျပီး ႏုိ႔ရည္ထြက္ ေစပါတယ္တဲ့။ ဒါ ့ ေၾကာင့္
လည္း ကိုယ္၀န္မ ေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ ကိုယ္ ၀န္ ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ေတြထက္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ
ပုိမုိျဖစ္ႏုိင္ ေခ် ၇ ဆ ရွိပါတယ္

READ
အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းက ဦးေႏွာက္အတြင္းက ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ

နုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေက်ြးျခင္းအားျဖင့္ အဆီ ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ကယ္လိုရီ ေတြကုိ ေလာင္ကြ်မ္း ေစျခင္းနဲ႔
တစ္ျခား ဇီ၀ကမျဖစ္ စဥ္ ေတြကုိလည္း ေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္။

ဒါ ့အျပင္ သု ေတသနျပဳလုပ္သူ Erica Gunderson ရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္မႉ ေတြအရ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္
အမ်ိဳးသမီး၁၀၁၀ ကုိ က ေလး ေမြးျပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ စစ္ ေဆးတဲ့အခါမွာ ၉ ၅၉ ေယာက္ကို ေသခ်ာစစ္
ေဆးႏုိင္ခဲ့ျပီး စစ္ ေဆးခဲ့ ေတြအရ ၁၁၃ ေယာက္မွာ အဆင့္ ၂ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါျဖစ္ပြား ေနျပီး က်န္တဲ့သူ
ေတြအားလံုးဟာ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါျဖစ္မယ့္အႏာၱရယ္က ေတာင္အလိုလို ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္တဲ့။

၂ႏွစ္ၾကာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ က ေလးမ်ားကုိ ၁၀ လ တုိင္တုိင္ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ ေက်ြးျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏုိင္
ေျခကုိ ၆၀ ရာခုိင္ႏႉန္း ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို မိခင္ႏိုု႕ခ်ိဳ တိုက္ေကြ်းဖို႕ တိုက္တြန္း
လိုက္ရပါတယ္။

Myanmar Online Media

Source: mirror.co.uk

SHARE