ဘယ္စက္၀ိုင္းက အေပၚဆံုးမွာရွိတာလဲ?

ေျဖဆိုသူ ၁ဝဝ မွာ ၉၉ ေယာက္က အေျဖ (၇)ခုလံုးမွန္ေအာင္ လံုး၀မေျဖႏိုင္ၾကဘူး။ သင္ေရာ ေျဖႏိုင္မယ္ထင္လား…?

SHARE