အြန္လိုုင္း မွာေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြ၏ အစျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္းမွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚမွ လူအမ်ားစုသည္လဲ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း (ယခုုအခါ...

Trending

Featured Stories