2016၏ အစအေနာက္ၾကမ္းလြန္းသူမ်ား

အေနာက္နုုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အခ်ိဳ႕စေနာက္မႈေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုၾကမ္းလြန္းၾကပါတယ္။ သူတိုု႔အေနနဲ႔
Prankလို႔ေခၚျပီး ဒီလိုုစေနာက္မႈေတြကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုပ္စားတဲ့သူေတြေတာင္ရွိၾကပါတယ္။ အာရွဘက္
မွာေတာ့ ဒီယဥ္ေက်းမႈဟာ မထြန္းကားပါဘူး။ ဒီမွာ သြားစရင္ေတာ့ နားရင္းအုပ္ခံရဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေအာက္မွာေတာ့ အစအေနာက္ၾကမ္းလြန္းသူမ်ားရဲ့ ဗီဒီယိုုကိုုစုစည္းေပးထားပါတယ္။

Source: youtube

ေမာင္ေရႊရိုး (Shwemom)

SHARE