အြန္လိုုင္း မွာေစ်း၀ယ္ထြက္ရေအာင္

အြန္လိုုင္း

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြ၏ အစျဖစ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္းမွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚမွ လူအမ်ားစုသည္လဲ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း (ယခုုအခါ အြန္လိုုင္း တြင္လည္းဝယ္ေနၾကပါျပီ။ )ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ပါသည္။ စိတ္ပညာေလ့လာမႈအရလဲ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ အမ်ားစု၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာတခုျဖစ္သည္ဟုလဲ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာေရးဆရာမ်ားကပင္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို ၀တၳဳမ်ားေရးျခင္းႏွင့္ “Confession of a Shopaholic” အစရွိသည့္ ရုပ္ရွင္မ်ားဖန္တီးျခင္း တို႕ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လဲ တင္စားေလ့ရွိၾကသည္။ ၀ယ္ယူသူေတြကို ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ မည္သည့္အရာက ျပဳလုပ္ပါသလဲ၊ ၀ယ္သူစိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားက ဆြဲေဆာင္ေနပါသလဲ ။

သံုးစြဲသူအေပၚ  အြန္လိုင္း ေရွာ့ပင္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ လဲ အႏုပညာတခုလိုပါပဲ။ စားသံုးသူ၏ အမူအက်င့္ ဆိုသည့္ ဘာသာရပ္ကိုလဲ ေလ့လာမႈမ်ားသင္ယူမႈမ်ားရွိလာသည္ႏွင့္အတူ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္လဲ အျမင္သစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း သို႕ အဆင့္တဆင့္တိိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေရပန္းစားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကိုလဲ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အြန္လို္င္းမွ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိၾကသည္။ မေျပာင္းလဲဘဲ က်န္ရွိေနသည္ကေတာ့ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနနွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို မည္သည့္အရာျဖင့္ ဆြဲေဆာင္လႊမ္းမိုးမလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားကို ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ေရာင္းခ်မႈမ်ိဳးက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို ရွာေဖြစမ္းစစ္ေလ့ရွိၾကသည္။
အြန္လိုင္း မွ ေစ်း၀ယ္ထြက္သည့္ အမူအက်င့္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခ်က္မ်ား
အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္မႈရွိၾကသည္။

  • ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား
  • လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
  • လူတဦးတေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ လကၡဏာ
  • ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ၏ အရည္အေသြးမ်ား
  • ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ၏ အရည္အေသြး
READ
စမတ္ဖုန္းအသစ္မဝယ္ခင္ ဝယ္ၿပီးမွ ေနာင္တမရေစဖို႔ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

 

ပထမဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္း မွေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အြန္လိုင္းမွေစ်း၀ယ္ျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယင္းတို႕၏ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ အြန္လို္င္း မွ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းအစ
ရွိသည္တို႕မွ လႊမ္းမိုးထားသည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ သို႕ေသာ္ျငားလည္း ကုန္ပစၥည္း/
၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ေရာင္းခ်သူ၏ အရည္အခ်င္းသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သံုးစြဲမႈႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည္ဟုယူဆျခင္း စသည္တုိ႕မွ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏
စိတ္ေက်နပ္မႈ ႏွင့္ ယင္း၏ ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္၏သက္ေရာက္သည့္ အခ်က္မ်ားကေတာ့ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္ႏွင့္
ပတ္သတ္၍ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ အရည္အေသြး၊ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ ၀ယ္ယူသူထံသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အေကာက္
ခြန္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ၏ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္
မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်သူကိုေဖာ္ျပမႈႏွင့္လဲ ပတ္သတ္မႈရွိေပသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကေတာ့ အသက္အရြယ္၊ ၀င္ေငြ၊ ပညာအရည္အခ်င္း
နွင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ စသည္တို႕ပါ၀င္သည္။ ေရွာ့ပင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသို႕
၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈႏွင့္ အြန္္လိုင္းမွ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္းတုိ႕လဲ ပါ၀င္ပါေပသည္။ စစ္တမ္းအရ ပညာတတ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ အြန္လို္င္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပတ္သတ္မႈရွိၾကသည္။
သို႕ေသာ္ျငားလည္း လူတေယာက္၏ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈသည္ ၀ယ္ယူသူ၏ အြန္လိုင္းမွ၀ယ္ယူမႈ
အမူအက်င့္ကို အမ်ားဆံုးေဖာ္ျပေပသည္။

လူတဦးတေယာက္ခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ လကၡဏာ

မိမိႏိုင္ငံတြင္မရႏို္င္ေသာပစၥည္းတခုကို အြန္လိုင္းမွ ၀ယ္ယူျခင္းသည္ ၀ယ္ယူသူတဦးတေယာက္၏
ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွွင့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ ျပင္ပဆိုင္မ်ားသို႕ ေစ်း၀ယ္ထြက္
ရျခင္းကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိေသာ ထိုလူ၏ အက်င့္စရိုက္စသည္တို႕မ်ားစြာပါ၀င္ေပသည္။ ပစၥည္း
တခုႏွင့္တခု ယွဥ္ၾကည့္ရသည္မွာလဲ အြန္လိိုင္းတြင္ လြန္စြာလြယ္ကူလွသည့္ အေလ်ာက္ ၀ယ္ယူသူ
တဦးတေယာက္ျခင္းစီ ၏ ပို၍အဆင္ေျပသည္ဟု ယူဆမႈႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို
ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား က မ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈရွိေနသည္။

READ
ၿဗိတိန္မွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ Selfie coffee

ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ myanmarblogshop ႏွင့္ omyanmarKaymu ႏွင့္
yangonbay မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားစိတ္၀င္တစား၀ယ္ယူျခင္းသည္ ယင္းတို႕၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ေရာင္း
ခ်လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊ ပို႕ေဆာင္မႈၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ကုန္ပစၥည္း လဲလွယ္ေပး
မႈ ၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေရာင္းခ်သူအားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအစရွိေသာ အခ်က္မ်ားအစရွိသည္
တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ၏ အရည္အေသြး

သံုးစြဲသူအမ်ားအျပား၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုမႈ၊ ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုမႈ အစရွိသည္
တို႕ကိုသည္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ အရည္အေသြးပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ သံုးစြဲသူသို႕ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊
သုံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈေပးႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္
အခ်က္မ်ားမွလဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၀ယ္သူသံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ႏွင့္ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္မည့္
အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုေဖာ္ဆြဲေဆာာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ၾကပါေစ!

SHARE