မ်က္စိလွ်င္သူမ်ားသာ ျမင္ႏိုင္မယ့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား

ဒီပေဟဠိေလးေတြမွာေတာ့ ပုံေလးႏွစ္ပုံကုိ ပူးတြဲေပးထားျပီး မ်က္စိလွ်င္သူမ်ားက ဘယ္ဘက္ပုံနဲ႕ ညာဘက္ပုံေတြရဲ႕ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ရွာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီပေဟဠိမ်ားကုိ Playbuzz မွ တင္ဆက္ထားတာျဖစ္ျပီး အင္တာနက္အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ မ်က္စိလွ်င္ျခင္းကုိ စမ္းသပ္ထားတဲ့ ပေဟဠိ ၉ ခုပါ၀င္ပါတယ္။

1.

da4f7af5-a5ad-4589-88a6-28f20387f392

၁ ။အေျဖမွန္

a003350e-96f0-4d68-8e4b-85f760dffc7f

2.

d9180124-f672-41ef-83dd-b248451ea335

၂။ အေျဖမွန္

90a748b3-126d-45ed-88f5-83969d329fa7

3.

b81a292f-0e11-473f-a852-1d35207a5997

၃ အေျဖမွန္။

9ee54a11-b343-4836-87c6-2aa21a8abfb2

4.

f1e7004a-ea12-4bdb-8f74-3301e7d6a099

၄ အေျဖမွန္။

92b04925-30e6-4119-8c34-b3804a02c406

5.

c5e236bf-8813-428c-bab2-bc90aff0ae79

၅ အေျဖမွန္။

75618236-645e-41b4-82b0-7ae3225c63fb

6.

8ad074c9-ecd6-43e2-8be7-54ac7b141993

၆ အေျဖမွန္။

5a49cd26-348f-4774-8dc6-7f264a40b759

7.

661a1d95-d0b2-447b-8442-70b8856430e4

၇ အေျဖမွန္။

6cbf72f6-1a75-471c-a2cf-d66debd38422

8.

3d41cf28-8b5d-4d3e-8d2a-d6785af3fd8a

၈ အေျဖမွန္။

329586ed-eee2-4f7e-86d2-20c925a1e335

9.

0ef79e55-d414-4516-a126-47b0f4b665f4

၉ အေျဖမွန္။7f40f888-8fc6-487f-85cf-ed356dbe0c20

Lumos (Shwemom)

Ref : The Sun

 

SHARE