ဆက္စီျဖစ္လြန္းလုိ႔ Banခံခဲ့ရတဲ့ အစားအေသာက္ေၾကာ္ျငာ(၅)ခု

ဒီေၾကာ္ျငာ(၅)ခုကေတာ့ အစားအေသာက္ျဖစ္တဲ့ ဘာဂါေၾကာ္ျငာျဖစ္ေပမယ့္ ဆက္စီျဖစ္လြန္းေအာင္လုုုပ္ထားခဲ့တဲ့
အတြက္ တီဗီေၾကာ္ျငာေတြမွာ ျပသခြင့္မရခဲ့တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

shwemom post photo

SHARE